28. Ceļa apzīmējumi un to raksturojums

28. Ceļa apzīmējumi un to raksturojums

311. Ceļa apzīmējumiem (6.pielikums) jāatbilst valsts standartu LVS 85 un LVS 93 prasībām. Gājēju pārejas tiek projektētas atbilstoši valsts standartam LVS 190-10:2007 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”.

28.1. Vertikālie apzīmējumi

312. Vertikālie apzīmējumi uz ceļa būvēm, aprīkojuma elementiem un ceļa darbu vietās norāda objekta gabarītus un kalpo arī par orientēšanās līdzekļiem. Vertikālie apzīmējumi ir šādi:

312.1. 901., 902., 903. un 904.ceļa apzīmējums apzīmē braukšanas virzienu pagriezienos, kur redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml., braukšanas virzienu trīsvirzienu krustojumos un ceļa darbu vietas apbraukšanas virzienu
312.2. 905.ceļa apzīmējums apzīmē pa labo vai pa kreiso pusi apbraucamus paaugstinājumus (sadalošās joslas, drošības saliņas u.tml.)
312.3. 906. un 907.ceļa apzīmējums apzīmē pa kreiso pusi (906.ceļa apzīmējums) un pa labo pusi (907.ceļa apzīmējums) apbraucamus paaugstinājumus (sadalošās joslas, drošības saliņas u.tml.), kā arī šķēršļus (barjeru un nožogojumu galus u.tml.), kas atrodas tiešā brauktuves tuvumā un var būt bīstami braucošiem transportlīdzekļiem
312.4. 908., 909., 910., 911., 912. un 913.ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu vietas (908. un 910.ceļa apzīmējums – pa kreiso pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 909. un 911.ceļa apzīmējums – pa labo pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 912.ceļa apzīmējums – tālākā braukšana aizliegta; 913.ceļa apzīmējums – īslaicīgu ceļa darbu vietas)
312.5. 914. un 915.ceļa apzīmējums apzīmē ceļa būvju elementus (tiltu, ceļa pārvadu balstus u.tml.), kas var būt bīstami braucošiem transportlīdzekļiem un kas apbraucami pa kreiso pusi (914.ceļa apzīmējums) vai pa labo pusi (915.ceļa apzīmējums)
312.6. 916.ceļa apzīmējums apzīmē tuneļu, tiltu un ceļu pārvadu laiduma konstrukciju apakšējo malu
312.7. 917. un 918.ceļa apzīmējums apzīmē signālstabiņus (917.ceļa apzīmējums – ceļa labajā pusē; 918.ceļa apzīmējums – ceļa kreisajā pusē)
312.8. 919.ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu vietu

313. Lai pievērstu uzmanību bīstamiem ceļu posmiem (vietās, kur uz

ceļa izbrauc no blakusteritorijas u.tml.), 917. un 918.ceļa apzīmējuma – signālstabiņa – apzīmējums var būt dzeltenā krāsā uz melna fona.

28.2. Horizontālie apzīmējumi

314. Horizontālie apzīmējumi (līnijas, bultas, simboli un citas norādes

uz ceļa) nosaka noteiktus satiksmes režīmus un kārtību. Horizontālie apzīmējumi ir baltā krāsā, izņemot 943., 944., 945., 946., 947. un 948.

ceļa apzīmējumu, kas ir dzeltenā krāsā. Horizontālie apzīmējumi ir šādi:

314.1. 920.ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, apzīmē braukšanas joslu robežas bīstamās vietās, brauktuves posmus, kuros aizliegts iebraukt, transportlīdzekļu stāvvietu un stāvlaukumu robežas, brauktuves malu ceļu posmos, kuros aizliegts apstāties un stāvēt, kā arī atdala joslu, kas paredzēta noteiktu transportlīdzekļu braukšanai. Plata līnija apzīmē mehānisko transportlīdzekļu brauktuves malu vietās, kur uz ceļa vienā līmenī ar tā segumu ierīkots velosipēdu ceļš
314.2. 921.ceļa apzīmējums – dubulta nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar četrām vai vairāk braukšanas joslām
314.3. 922.ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir trīs reizes mazāks par atstarpēm starp tām, – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar divām vai trim braukšanas joslām, kā arī apzīmē braukšanas joslu robežas uz ceļiem ar divām vai vairāk braukšanas joslām vienā virzienā
314.4. 923.ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums trīs reizes pārsniedz atstarpes starp tām, – sadala pretējā vai tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas un brīdina par tuvošanos 920., 921. vai 928.ceļa apzīmējuma līnijai
314.5. 924.ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums divas reizes pārsniedz atstarpes starp tām, – apzīmē brauktuves malu ceļa posmos, kuros atļauts apstāties un stāvēt
314.6. 925.ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir vienāds ar atstarpēm starp tām, – apzīmē braukšanas joslas krustojuma robežās
314.7. 926.ceļa apzīmējums – plata pārtraukta līnija – apzīmē robežu starp ieskrējiena joslu un pamatjoslu vai bremzēšanas joslu un pamatjoslu, vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturu un pamatjoslu
314.8. 927.ceļa apzīmējums – dubulta pārtraukta līnija – apzīmē robežas braukšanas joslai, kurā braukšanas virziens var mainīties uz pretējo. Iebraukt šajā joslā atļauts tikai tad, ja virs tās uzstādītajam šo noteikumu 59.punktā minētajam luksoforam iedegts signāls ar zaļu lejup vērstu bultu. Izbraukt no šīs joslas atļauts, tikai pārkārtojoties pa labi
314.9. 928.ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija kopā ar 923.ceļa apzīmējumu – sadala pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas augšupceļos vai lejupceļos, sadala tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar vairākām braukšanas joslām vienā virzienā, kā arī apzīmē vietas, kas paredzētas, lai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, iebrauktu vai izbrauktu no stāvvietām u.tml. Šīs ceļa apzīmējuma līnijas atļauts šķērsot tikai no pārtrauktās līnijas puses
314.10. 929.ceļa apzīmējums – plata nepārtraukta šķērslīnija – stoplīnija – norāda vietu, pirms kuras vadītājam jāaptur transportlīdzeklis, ja uzstādīta 207.zīme vai braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls
314.11. 930.ceļa apzīmējums – plata pārtraukta šķērslīnija, kam svītru garums divreiz pārsniedz atstarpes starp tām, – norāda vietu, kur vadītājam, ja tas nepieciešams, jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu
314.12. 931.ceļa apzīmējums – vairākas viena no otras atdalītas platas paralēlas garenlīnijas – apzīmē gājēju pāreju
314.13. 932.ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas platas pārtrauktas šķērslīnijas – apzīmē vietu, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš
314.14. 933.ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas šahveida šķērslīnijas – apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinājumam – slieksnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai
314.15. 934., 935. un 936.ceļa apzīmējums apzīmē virzienu saliņas transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sakļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības saliņu sākumu un beigas. Šiem ceļa apzīmējumiem uzbraukt aizliegts
314.16. 937.ceļa apzīmējums norāda no braukšanas joslām atļautos braukšanas virzienus krustojumā. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 512., 513., 514., 515., 516. vai 517.zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī no kreisās malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā
314.17. 938.ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos brauktuves sašaurinājumam (vietai, kur samazinās braukšanas joslu skaits braukšanas virzienā). Var lietot patstāvīgi vai kopā ar 107., 108., 109., 715. vai 716.zīmi
314.18. 939.ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos 920. vai 928.ceļa apzīmējuma līnijai, kas sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas
314.19. 940.ceļa apzīmējums apzīmē braukšanas joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un taksometriem
314.20. 941.ceļa apzīmējums apzīmē velosipēdu ceļu
314.21. 942.ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu, kura paredzēta transportlīdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti
314.22. 943.ceļa apzīmējums – nepārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales – apzīmē ceļa posmus, kur transportlīdzekļiemapstāties un stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 326.zīmi
314.23. 944.ceļa apzīmējums – pārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales – apzīmē ceļa posmu, kur transportlīdzekļiem stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 327.zīmi
314.24. 945.ceļa apzīmējums apzīmē vietas, kur transportlīdzekļiem stāvēt aizliegts
314.25. 946.ceļa apzīmējums apzīmē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai taksometru stāvvietas zonu
314.26. 947.ceļa apzīmējums – nepārtraukta dzeltena līnija – pagaidu ceļa apzīmējums ceļa darbu u.tml. vietās. Sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, apzīmē braukšanas joslu robežas, ja vienā virzienā ir vismaz divas braukšanas joslas, apzīmē brauktuves posmus (piemēram, virzienu un drošības saliņas), kuros aizliegts iebraukt, kā arī apzīmē brauktuves malas, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. Šo ceļa apzīmējuma līniju šķērsot ir aizliegts
314.27. 948.ceļa apzīmējums – pārtraukta dzeltena līnija – pagaidu ceļa apzīmējums ceļa darbu u.tml. vietās. Apzīmē braukšanas joslu robežas, ja vienā virzienā ir vismaz divas braukšanas joslas
314.28. 949.ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos 930.ceļa apzīmējumam
314.29. 950.ceļa apzīmējums apzīmē vietu tunelī, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā

315. Transportlīdzekļa vadītājs ievēro ar 947. vai 948.ceļa apzīmējumiem noteiktās prasības arī tad, ja minētās prasības ir pretrunā ar citu ceļu horizontālo apzīmējumu prasībām.

316. Ja, braucot pa joslu, kas apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu, vadītāja priekšā vairs nav šo noteikumu 59.punktā minētā luksofora vai tas ir izslēgts, vadītājs nekavējoties pārkārtojas pa labi.

317. 920. un 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920.ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.

318. Ja pagaidu zīmēm, kas novietotas, piemēram, uz pārvietojama statīva, transportlīdzekļa, kas veic ceļa darbus, vai citā veidā, kas norāda šo zīmju uzstādīšanas pagaidu raksturu, ir cita nozīme nekā ceļa apzīmējuma līnijām, vadītājs ievēro pagaidu zīmju prasības.

Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
download mobile firmware
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download

DBS PARTNERI