Informācija par personu datu apstrādi

PRIVĀTUMA POLITIKA

Datu apstrādes vispārīgā informācija

Šī privātuma politika nosaka kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DROŠAS BRAUKŠANAS SKOLA”, reģistrācijas nr. 40003732540, Kalnciema iela 37, Rīga, e-pasts birojs@dbs.lv , (turpmāk – Autoskola) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk- Regula).

Aicinām rūpīgi iepazīties uz šo privātuma politiku, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, apstrādājot jūsu personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, u.c..

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums apmācības pakalpojumus transporta līdzekļu vadīšanā, drošas braukšanas jautājumos, lai izpildītu no minētajiem pakalpojumiem izrietošās saistības un uz tiem attiecināmo normatīvo aktu prasības, korespondencei, personāla atlasei, Autoskolas darbības popularizēšanas aktivitātēm. Jūsu dati papildus var tikt apstrādāti arī, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un kas var izrietēt no datu apstrādes noteiktam nolūkam.

Gadījumā, ja jūsu dati tiks apstrādāti tādiem mērķiem, kas nav norādīti šajā privātuma politikā, Autoskola par konkrētajam mērķim apstrādājamiem datiem un apstrādes nosacījumiem katrā gadījumā jūs informēs atsevišķi.

Autoskola apstrādā personas datus, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret personas datu apdraudējumu. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Autoskola regulāri pārskata un, ja nepieciešams, uzlabo ieviestos personas datu aizsardzības pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves, nozaudēšanas, izpaušanas un citiem apdraudējumiem.

Personas datu apstrāde apmācības pakalpojuma sniegšanai un reģistrācijai mācību grupās

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam

Lai varētu sniegt transporta līdzekļu vadīšanas apmācības pakalpojumus un reģistrētu jūs mācību grupās, veikt ar to saistīto dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, administrētu maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem, mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus:
vārds, uzvārds, personas kods, adrese; personu apliecinoša dokumenta nr. – lai identificētu jūs kā līguma dalībnieku un attiecībā pret jums izpildītu līgumu;
e-pasta adrese, telefons – lai sazinātos līguma izpildes sakarā.
Izpildot normatīvo aktu prasības attiecībā uz reģistrēšanu jūsu interesējošā mācību grupās, Autoskola var iegūt informāciju no CSDD uzturētās datu bāzes. Līguma izpildes procesā Autoskola veic jūsu kā apmācāmās personas nodarbību, apmeklējumu un sekmju uzskaiti u.c. informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atzīmes izdarīšanu CSDD uzturētajā sistēmā un dokumentu iesniegšanu CSDD.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Augstāk norādīto datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu un izpildītu apmācības līgumu, nodrošinātu apmācības procesu un izpildītu normatīvo aktu prasības. Dati var tikt apstrādāti arī lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, kas var izrietēt no līguma vai datu apstrādes šim nolūkam.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu noslēgtā līguma saistības, ar to saistīto normatīvo aktu prasības un kamēr saskaņā ar likumu varētu tikt celtas prasības saistībā ar līguma izpildi un to saistīto datu apstrādi.

Datu nodošana

Ņemot vērā sniegto pakalpojumu, līguma saistības un normatīvo aktu prasības, jūsu dati tiek nodoti CSDD. Jūsu dati var tikt nodoti arī Autoskolas piesaistītiem datu apstrādātājiem.
Izņēmuma gadījumos mēs varam izpaust jūsu datus kompetentām institūcijām un tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma likumos noteiktos gadījumos; tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām; zvērinātu advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos; pakalpojumu neapmaksāšanas gadījumos arī ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, lai realizētu Autoskolas leģitīmās intereses saņemt maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūsu kā datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi: Kalnciema iela 37, Rīga, Latvija vai e-pastu birojs@dbs.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Personas datu apstrāde saistībā ar foto un video fiksāciju pasākumos

Autoskolas darbības popularizēšanas nolūkā, tostarp, lai informētu un izglītotu sabiedrību par drošas braukšanas jautājumiem, Autoskolas organizētajos pasākumos var tikt veikta foto un video fiksācija, tādējādi var tikt iegūti jūsu personas dati – jūsu, jūsu transportlīdzekļa foto attēls un/vai videoieraksts. Iegūtie foto un video materiāli var tikt izmantoti Autoskolas darbības popularizēšanai, reklāmmateriālu izveidošanai, sabiedrības informēšanai. Respektējot jūsu privātumu, par foto un video fiksāciju pasākumos jūs tiekat informēti.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Autoskolas leģitīmās intereses popularizēt savu darbību. Mēs respektējam jūsu privātumu un gadījumos, ja jūs nevēlaties tikt fotografēti/filmēti, jūs varat par to speciāli informēt Autoskolas pārstāvi. Šādā gadījumā mēs, ņemot vērā pasākuma formātu un apmēru, centīsimies nodrošināt jūsu dalību pasākumā tādā veidā, lai izvairītos no jūsu fotografēšanas/filmēšanas.

Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka šādos pasākumos var piedalīties masu mēdiju pārstāvji, kuri darbojas pastāvīgi un neatkarīgi no Autoskolas saskaņā ar masu mēdiju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabāsim jūsu datus, kamēr būs pamats tos izmantot konkrētā pasākuma popularizēšanas mērķim.

Datu nodošana

Pasākuma laikā iegūties foto un videomateriāli publicitātes nolūkā var tikt ievietoti publiski pieejamā Autoskolas interneta mājas lapā un publiskajās Autoskolas sociālo tīklu vietnēs.
Izņēmuma gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma likumos noteiktos gadījumos vai, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, zvērinātu advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Ņemot vērā, ka foto un videoieraksts ir specifisks datu ieguves un fiksēšanas veids, dati tajā nevar tikt laboti. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, kā arī prasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt jums norādīt informāciju, pēc kuras iespējama jūsu identifikācija foto vai video materiālā.

Personas datu apstrāde personāla atlasei

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam

Gadījumos, kad piesakāties uz mūsu izziņotajām vakancēm, mēs apstrādājam jūsu personas datus – vārdu, uzvārdu, ziņas par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, prasmēm, kontaktinformāciju un citu informāciju, ko jūs esat norādījis CV un motivācijas vēstulē.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskie pamati darbību veikšanai ir darbība veikšana pirms iespējamā līguma noslēgšanas.

Datu uzglabāšanas laiks

Dati var tikt glabāta tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu saistībā ar pretendentu atlasi un to saistīto datu apstrādi var tikt celtas prasības.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma, tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot iesniegumus, prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Jūsu kā datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Personas datu apstrāde korespondencei

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam

Gadījumos, kad vēršaties pie mums ar iesniegumiem, lai tos izskatītu un uz tiem atbildētu mēs apstrādājam jūsu personas datus – vārdu, uzvārdu, adresi, izmantotās komunikācijas veidu, e-pasta adrese, pasta adrese, iesnieguma saņemšanas laiku un informāciju, kuru jūs esat mums norādījuši savā iesniegumā, vai kura mums jums ir jāsniedz, atbildot uz jūsu iesniegumu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamati ienākošās un izejošās korespondences apstrādāšanai un saglabāšanai ir līguma saistību izpildes nodrošināšana, kā arī normatīvo aktu prasību izpilde, kas nosaka dokumentu apriti, to saglabāšanu un arhivēšanu.

Datu uzglabāšanas laiks

Parasti korespondence tiek uzglabāta divus gadus, ja vien tiesību aktos attiecīgajam dokumenta veidam nav noteikts cits termiņš. Korespondence, kas attiecas saistību izpildi, var tikt glabāta tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu saistībā ar konkrēto saistību izpildi var tikt celtas prasības.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma, tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot iesniegumus, prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Lai nodrošinātu jūsu datu drošību, korespondencei tiek izmantoti tikai tādi līdzekļi, kas ļauj jūs identificēt kā informācijas saņēmēju, kā, piemēram, ierakstīti pasta sūtījumi, elektroniskā pasta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai citi saprātīgi līdzekli. Pārzinis, rūpējoties, par jūsu datu drošību, šaubu gadījumā var pieprasīt no jums papildus informāciju vai rīcību, lai nodrošinātos, ka jums nododamo informāciju nesaņems citas personas.

Jūsu kā datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu, iesniedzot to rakstveidā Kalnciema iela 37, Rīga, Latvija vai izmantojot e-pastu birojs@dbs.lv

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Izmaiņas Privātuma politikā

DBS ir tiesības izdarīt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās interneta vietnē www.dbs.lv.
Šī privātuma politika pēdējo reizi aktualizēta 2019. gada 11. jūlijā.